Odpowiedzialność zarządu

Spółka kapitałowa co do zasady odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem, jednak zgodnie z 299 Art. Kodeksu Spółek Handlowych, za zobowiązania spółki mogą również w sposób solidarny odpowiadać członkowie Zarządu spółki. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że odpowiedzialność konkretnego Zarządu powstaje w momencie jego powołania a nie wpisania tych osób do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz z chwilą powstawania zobowiązania lub gdy stało się ono wymagalne.

Oczekiwanie zaspokojenia wierzyciela przez Zarząd spółki z majątku osobistego, może się rozpocząć, gdy inny wierzyciel bezskutecznie próbuje odzyskać swój dług, lub gdy istnieją oczywiste przesłanki  do stwierdzenia, że spółka w nie posiada majątku, co wynika np. z ksiąg rachunkowych. Są też okoliczności, które zwalniają zarząd z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Należą do nich:

  1. Złożenie we właściwym czasie wniosku do KRS o ogłoszenie upadłości lub podanie o otwarcie postępowania układowego, przy czym określenie „we właściwym czasie” należy rozumieć, że spółka nie jest bankrutem.
  2. Brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego nastąpiło bez winy Zarządu. Dotyczy to głównie sytuacji, gdyż zarząd ma udokumentowaną ciężką chorobę lub stały pobyt poza granicami kraju, co uniemożliwiło kontrolowanie sytuacji w spółce.
  3. Złożenie we właściwym czasie wniosku do KRS o ogłoszenie upadłości lub podanie o otwarcie postępowania układowego a Wierzyciel nie poniósł szkody. Wykazanie tej przesłanki w praktyce jest jednak wyjątkowo trudne.

W ogóle sprawy, należy pamiętać, że Zarząd odpowiada za zobowiązania spółki nie tylko za czynności zarządu, ale również swych pracowników, np. księgowej. Bycie członkiem zarządu to nie tylko prestiż, ale wiele obowiązków, a im większy podmiot gospodarczy, tym większy zakres ryzyk.