PostHeaderIcon Blog

PostHeaderIcon Spółka z o.o. – umorzenie udziałów

Umorzenie udziałów w spółce polega na unicestwieniu części udziałów, które składają się na kapitał zakładowy podmiotu. Jeśli dysponujesz gotową spółką, warto poznać zasady dotyczące działań na udziałach. Sprawdź, co warto o tym wiedzieć i w jakich sytuacjach można zastosować opisaną procedurę.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Jakie obowiązki ma wspólnik w spółce z o.o.?

Gotowa spółka może pozwolić na rozwinięcie swojej działalności. Aby jednak prowadzić taki podmiot zgodnie z prawem, trzeba wiedzieć, jakie przepisy obowiązują jego wspólników. Są one ściśle określone i zapisane w Kodeksie spółek handlowych. Sprawdź, jakie są najważniejsze obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniach i oddawać głosy podczas głosowania nad uchwałami tego organu. Jeśli nie mogą zrobić tego osobiście, mogą wyznaczyć pełnomocnika. Sprawdź, kto może pełnić tę funkcję i jakie zasady obowiązują taką osobę zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Jak pokryć stratę w spółce z o.o.?

Jeśli sprawozdanie finansowe spółki wykaże stratę, to zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o jej pokryciu. Wybór sposobu uzupełnienia braków spoczywa na organie, który zatwierdza sprawozdanie. Przepisy dopuszczają kilka wariantów pokrywania strat przez spółki kapitałowe. Sprawdź, który z nich warto wybrać.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki?

Spółki prawa handlowego są zobowiązane do sporządzania, zatwierdzania i składania do KRS sprawozdań finansowych za każdy rok prowadzonej działalności. Stworzenie takiego dokumentu jest dość czasochłonne i skomplikowane. Nie warto jednak zaniedbywać tego obowiązku, ponieważ grozi za to odpowiedzialność karna. Sprawdź, na jakie konsekwencje możesz się narazić, nie przekazując sprawozdania finansowego do KRS.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Zakup gotowej spółki – wady i zalety

Zakup gotowej spółki wciąż jest na polskim rynku zjawiskiem stosunkowo nowym i mało znanym. Można jednak zaobserwować rosnące zainteresowanie taką formą rozpoczynania działalności gospodarczej. Warto jednak podejmować decyzję o zakupie z rozmysłem, biorąc pod uwagę nie tylko korzyści, ale również ewentualne ryzyko, jakie niesie ze sobą zakup spółki. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Likwidacja spółki krok po kroku – jak ją przeprowadzić w 2022 roku?

Likwidacja spółki nie jest czynnością, którą można przeprowadzić natychmiast. Aby zakończyć działanie takiego podmiotu, należy wykonać szereg ściśle określonych działań. Co więcej, trzeba pamiętać o ustalonej kolejności wykonywania kolejnych kroków. Jak zlikwidować spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku? Od czego zacząć?

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Umowa spółki i swoboda jej treści.

Kodeks Spółek Handlowych daje dość dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy spółki, można więc zastanowić się nad dodatkowymi zapisami regulującymi w sposób indywidualny uprawnienia i obowiązki organów spółki, wspólników oraz stosunki majątkowe panujące w spółce. Jest to bardzo istotne, gdyż to umowa spółki określa wszystkie zasady  współdziałania wspólników, a przede wszystkim sposób reprezentowania spółki, bo jeśli takich postanowień zabraknie, to w przypadku np. zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki będzie współdziałać dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 k.s.h.). W umowie spółki określa się też długość kadencji zarządu, wskazuje, czy członkowie zarządu powołuje się na kadencję wspólną, indywidualną, rotacyjną, jak również ogranicza możliwość odwołania zarządu jedynie do ważnych powodów.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Odpowiedzialność Zarządu

Spółka kapitałowa co do zasady odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem, jednak zgodnie z 299 Art. Kodeksu Spółek Handlowych, za zobowiązania spółki mogą również w sposób solidarny odpowiadać członkowie Zarządu spółki. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że odpowiedzialność konkretnego Zarządu powstaje w momencie jego powołania a nie wpisania tych osób do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz z chwilą powstawania zobowiązania lub gdy stało się ono wymagalne.

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »

PostHeaderIcon Wniesienie kapitału spółki aportem, bez zmiany umowy spółki.

Jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość, kapitał spółki można podnieść poprzez wniesienie aportu rzeczowego, bez wizyty u notariusza i wymogu zawarcia takiej umowy w formie aktu notarialnego – tzw. forma uproszczona w trybie art. 257§1 kodeksu spółek handlowych. Warunkiem, który musi być spełniony by takiej czynność dokonać, jest zapis w umowie spółki, że wniesienie to może nastąpić do określonego dnia (musi być określona dokładna data).

Przeczytaj ciąg dalszy tego wpisu »