Likwidacja spółki krok po kroku

Likwidacja spółki nie jest czynnością, którą można przeprowadzić natychmiast. Aby zakończyć działanie takiego podmiotu, należy wykonać szereg ściśle określonych działań. Co więcej, trzeba pamiętać o ustalonej kolejności wykonywania kolejnych kroków. Jak zlikwidować spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku? Od czego zacząć?

Podstawy do likwidacji spółki

Na wstępie warto przyjrzeć się temu, na jakiej podstawie może dojść do likwidacji takiego podmiotu. Jest to istotne, ponieważ nie zawsze można to zrobić w sposób dobrowolny. Takie działanie jest możliwe jedynie wówczas, gdy zostanie powzięta uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki.

W pozostałych przypadkach stosuje się przepisy zawarte w art. 270 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (ksh). Zgodnie z ich brzmieniem likwidacja spółki jest możliwa po spełnieniu jednego z niżej wymienionych warunków, czyli:

 • przyczyn przewidzianych w umowie spółki,
 • podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, potwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza,
 • ogłoszenia upadłości spółki,
 • innych przyczyn przewidzianych prawem.

Jeśli planujesz rozwiązanie spółki, upewnij się, że Twoja sytuacja kwalifikuje się do uznania za jeden z powyższych przypadków. W razie wątpliwości możesz skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Sposoby rozwiązania spółki

Warto także wiedzieć, że istnieją różne metody zakończenia działalności spółki. Zwykle wybór jednej z nich jest uzależniony od przyczyny, z jakiej zarząd takiego podmiotu dąży do jego likwidacji. Konkretny sposób rozwiązania takiej działalności musi także uwzględniać typ spółki.

W przypadku dla spółek jawnych, komandytowych i partnerskich zarząd może zdecydować się na:

 • upadłość,
 • likwidację fakultatywną,
 • transformację.

Natomiast możliwości dostępne dla spółek z o.o., akcyjnych i komandytowo-akcyjnych to:

 • upadłość,
 • likwidacja obowiązkowa,
 • transformacja.

Jednak niezależnie od powodu rozwiązania spółki, zanim ostatecznie dojdzie do wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności. Ich celem jest doprowadzenie do zakończenia działalności, a także do uregulowania zobowiązań oraz upłynnienia majątku.

Etapy likwidacji spółki

Pierwszym etapem rozwiązania spółki jest otwarcie jej likwidacji. Następuje ono z dniem wystąpienia jednej z wyżej wymienionych przyczyn. Następnie zarząd jest zobowiązany do podjęcia ściśle określonych działań. Szczególnie ważna jest kolejność ich przeprowadzania. Przyjrzyj się, jak krok po kroku wygląda likwidacja spółki.

Jak przeprowadzić likwidację spółki

Podjęcie uchwały wspólników

Likwidacja spółki rozpoczyna się uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki. W tym przypadku, jako że mowa o istotnej zmianie przedmiotu działalności, decyzja musi zapaść przy udziale ¾ głosów. Jednak umowa może określać surowsze warunki podjęcia takiej uchwały. Nie może jednak przewidywać jej uznania przy udziale mniejszym niż ¾ głosów akcjonariuszy.

W powyższej lub osobnej uchwale należy również wskazać likwidatorów, którymi najczęściej są członkowie zarządu. Można jednak w umowie spółki lub uchwale o jej rozwiązaniu inaczej uregulować tę kwestię. W niektórych przypadkach likwidatorów powołuje sąd.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki do KRS

Po otwarciu likwidacji spółka nie traci osobowości prawnej. Powoduje to konieczność spełnienia obowiązku zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. Spółka występuje w tym przypadku jako podmiot w likwidacji. Zgodnie z art. 277 ksh przestaje działać jej zarząd, a jego funkcje przejmują likwidatorzy. Wpis do KRS o otwarciu likwidacji podlega opłacie sądowej w kwocie 250,00 zł. + 100,00 zł. za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Powyższy artykuł mówi także o tym, że likwidator jest zobowiązany zgłosić do KRS także:

 • nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy,
 • sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów,
 • wszelkie zmiany w tym zakresie, nawet jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki.

Jest to pierwsza czynność, jaką należy wykonać po otwarciu likwidacji.

Ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ma na celu wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji.

Czynności likwidacyjne

Ostatnim etapem rozwiązania spółki jest podjęcie czynności likwidacyjnych. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który przedkładają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Do bilansu likwidacyjnego zalicza się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Należy także zakończyć bieżące interesy, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek.

Skuteczna likwidacja spółki kończy się wykreśleniem jej z rejestru KRS.

Kiedy spółka jest gotowa do likwidacji oraz zamknięcia jej KRS.

Celem działalności likwidatora jest doprowadzenie stanu bilansowego spółki do stanu jak na jej otwarciu, czyli do sytuacji, gdzie kasa spółki będzie równać się jej kapitałom. Spółka nie zostanie zlikwidowana, gdy w spółce nie zostaną zlikwidowane aktywa spółki z wyłączeniem środków pieniężnych a po stronie pasywów, musi zostać tylko kapitał, bez jakichkolwiek zobowiązań w tym pożyczek udziałowców. Gdy w spółce zostaną już tylko środki pieniężne, udziałowcy podejmują uchwałę o ich podziale między sobą, a Sąd, może zarejestrować zamknięcie spółki.

O czym należy pamiętać?

Rozwiązanie spółki jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Dlatego tak ważne jest, aby postępować wedle ściśle ustalonych reguł i dbać o kolejność podejmowanych działań. Dobrym wyborem może być skorzystanie ze wsparcia doradcy, który rozwieje wszelkie wątpliwości związane z dopełnieniem wymaganych formalności. Należy pamiętać, że o zamknięciu spółki należy poinformować nie tylko kontrahentów, ale także ZUS, US oraz inne urzędy, jeśli działalność spółki miała z nimi do czynienia – np. Urząd Celny, wydawcę Koncesji, Urząd przyznający dotację.