Spółka Komandytowa

Spółki komandytowe mogą zakładać osoby fizyczne jak i prawne, które występować w niej mogą w roli komandytariusza jak i komplementariusza. Spółkę taką trzeba powołać u notariusza lub w systemie elektronicznym S-24 i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po jej rejestracji nadawany jest numer NIP oraz REGON. W spółce tej panują szczególne warunki podziału zysku, zobowiązań jak i odpowiedzialności, które szczegółowo muszą być określone w umowie spółki. Kapitał zakładowy spółki komandytowej tworzą wkłady wspólników spółki, przy czym komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości swojego wkładu. Spółkę reprezentuje komplementariusz. Podział zysków i strat musi być ściśle uregulowany przez umowę spółki, przy czym dozwolona jest dysproporcja, pomiędzy przyznanym w umowie spółki podziałem zysku oraz jej stratą. Oznacza to, że np. komandytariuszowi może przysługiwać 90% zysku spółki a w przypadku powstania strat, będzie on pokrywał tylko 10% ich wartości. Dodatkową zaletą spółki komandytowej jest fakt, że podatek dochodowy nie jest płacony przez spółkę komandytową, a po podziale zysku, bezpośrednio przez komplementariusza i komandytariusza.