Spółka Komandytowo Akcyjna

Ma bardzo podobne cechy oraz budowę praw i obowiązków jak spółka komandytowa. W tym przypadku rolę komandytariuszy przejmują akcjonariusze. Dowolny wkład komandytariuszy, zastąpiony jest tu emisją akcji, których wartość nie może być mniejsza niż 50.000 zł. Akcje mogą być wyemitowane jako imienne lub na okaziciela. Co do zasady, w tego rodzaju spółce, zysk dzielony jest według proporcji wniesionego kapitału w postaci przysługujących akcji, ale umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału. Za zobowiązania spółki akcjonariusz odpowiada do wysokości wartości swoich akcji a komplementariusz całym swoim majątkiem. Obowiązek podatkowy przypada na wspólników spółki tak jak w zwykłej spółce komandytowej.