Rejestracja spółki jawnej nie jest szczególnie skomplikowanym procesem. Większość czynności można przeprowadzić on-line, co zdecydowanie upraszcza tę procedurę i pozwala oszczędzić czas. Do założenia spółki jawnej jest przede wszystkim potrzebna umowa pomiędzy wspólnikami, z którą należy się udać do określonych instytucji.

Spółka jawna – czym się charakteryzuje?

Ważną cechą spółki jawnej jest to, że nie ma ona osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. To znaczy, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na przykład kupować nieruchomości, zatrudniać pracowników czy zaciągać pożyczki.

Zaletą założenia spółki jawnej są niższe koszty funkcjonowania niż w przypadku innych typów spółek (np. z o.o.). Prowadzenie takiej działalności jest również mniej skomplikowane. Spółka jawna może rejestrować zdarzenia gospodarcze przy pomocy uproszczonych form księgowania (nie muszą to być księgi handlowe), jeśli jej przychody nie przekraczają 2 mln euro rocznie.

Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

Umowa spółki jawnej to dokument, który podpisują wszyscy wspólnicy zakładający nowy podmiot gospodarczy. Jeśli jest to niemożliwe, mogą być reprezentowani przez pełnomocników.

Do zawarcia umowy spółki jawnej niezbędne jest zamieszczenie w niej wymienionych niżej elementów:

  • oznaczenia spółki jawnej (czyli podanie jej dokładnych danych – nazwy, adresu itp.),
  • danych wspólników ze wskazaniem wnoszonych przez nich wkładów,
  • przedmiotu działalności podmiotu gospodarczego zgodnego z kodem PKD (Państwowej Klasyfikacji Działalności),
  • czasu trwania spółki, jeśli ma on zostać dokładnie określony.

Umowa spółki jawnej zawsze musi mieć charakter pisemny lub powstać z wykorzystaniem elektronicznego wzorca udostępnionego w systemie S24 (na stronie Ministerstwa Finansów).

Rejestracja spółki jawnej

Kto może założyć spółkę jawną?

Taki rodzaj działalności zawsze powstaje w sposób pierwotny, to znaczy staje się nowym podmiotem. Nigdy nie może zaistnieć w wyniku przekształcenia innej spółki.

Wspólnik spółki jawnej może być:

  • osobą fizyczną,
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na przykład spółką osobową.

Nie można natomiast założyć jednoosobowej spółki jawnej. Wspólników musi być co najmniej dwóch.

Co jest potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Do założenia spółki jawnej są potrzebne dwa dokumenty, czyli:

  • umowa zawarcia spółki jawnej (o której mowa powyżej),
  • wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Działalność gospodarcza rozpoczyna funkcjonowanie z chwilą wpisania jej do KRS i od tego momentu staje się podmiotem praw i obowiązków przysługujących spółce jawnej. To znaczy, że może nabyć nieruchomość, zaciągnąć pożyczkę czy wystąpić o wydanie zezwolenia.

Podczas rejestracji w KRS każdy przedsiębiorca otrzymuje numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON. Te dane są również przekazywane do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).