Jak pokryć stratę w spółce z o.o.?

Jeśli sprawozdanie finansowe spółki wykaże stratę, to zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o jej pokryciu. Wybór sposobu uzupełnienia braków spoczywa na organie, który zatwierdza sprawozdanie. Przepisy dopuszczają kilka wariantów pokrywania strat przez spółki kapitałowe. Sprawdź, który z nich warto wybrać.

Sprawozdanie finansowe a zysk lub strata

Każdy rok obrotowy w spółce kończy się sporządzeniem sprawozdania finansowego. Taki dokument należy następnie przekazać do KRS. Jest to wymagane przepisami, a za zaniedbanie tego obowiązku grożą surowe kary. Musisz o tym pamiętać, poszukując również spółek na sprzedaż.

Sprawozdanie może wykazać zysk albo stratę. W przypadku gotowych spółek, które do tej pory nie prowadziły żadnej działalności i nie ponosiły kosztów, sprawozdanie wykaże stan zerowy, czyli nie odnotuje ani zysków, ani strat.

Jeśli jednak kupiłeś gotową spółkę i rozpocząłeś działalność, na koniec roku obrotowego z pewnością będziesz miał do czynienia z jednym z podanych wyżej wyników. Jeśli będzie to strata, przepisy zobowiązują Cię do wskazania metod jej pokrycia.

Strata w spółce a przepisy

Sposoby pokrywania strat w spółce są regulowane prawnie. Podstawę stanowi Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym walne zgromadzenie rozpatrujące i zatwierdzające sprawozdanie finansowe musi się odbyć nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Jeśli zostanie stwierdzona strata, zwyczajne zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę o jej pokryciu. Przepisy regulują również, jakimi metodami można to przeprowadzić.

Kupiłeś gotową spółkę i odnotowałeś stratę? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Pokrycie straty z przyszłych zysków

Jest to najczęściej stosowana metoda. Zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę, że straty w spółce zostaną pokryte z zysków osiągniętych w kolejnych latach działalności.

Jest to polecane rozwiązanie, jeśli strata nie jest na tyle duża, że zagraża funkcjonowaniu podmiotu i nie doprowadzi na przykład do konieczności sprzedaży spółki lub jej likwidacji.

Jeśli chcesz skorzystać z tej metody, pamiętaj, aby realnie ocenić wysokość straty i jej wpływ na dalsze prosperowanie przedsiębiorstwa. Są również dostępne inne możliwości, które mogą okazać się korzystniejsze.

Pokrycie straty z przyszłych zysków

Pokrycie straty zyskami zatrzymanymi

Jeśli kupiłeś gotową spółkę już pewien czas temu, a w obecnym roku obrotowym odnotowała ona stratę, możesz zdecydować się na jej pokrycie z zysków zatrzymanych z lat poprzednich.

Taka możliwość wynika z tego, że zysk netto wypracowany przez spółkę dzieli się na część wypłaconą właścicielom (w formie dywidendy) i część, która jest zatrzymana w spółce.

Zyski zatrzymane stanowią różnicę pomiędzy zyskiem netto a kwotą wypłaconych dywidend. Mogą one stanowić zabezpieczenie na kolejne lata. Jeśli zostanie wykazana strata, istnieje możliwość pokrycia jej z zysków zatrzymanych.

Dopłata do kapitału

Z tego rozwiązania możesz skorzystać jedynie wtedy, gdy kupiłeś gotową spółkę z o.o. W jej przypadku ustawodawca przewidział możliwość wnoszenia dopłat do kapitału. Aby z tego skorzystać, należy zawrzeć w umowie spółki zapis o możliwości wniesienia dodatkowych wpłat w formie pieniężnej na rzecz podmiotu.

Dopłaty powinny być przekazywane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Co do zasady, mają one charakter zwrotny. Wyjątkiem są dopłaty wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki. Aby uniknąć konieczności likwidacji spółki w Poznaniu lub dowolnym innym mieście, warto skorzystać z takiej możliwości.

Obniżenie kapitału zakładowego

Kolejną metodą pokrywania straty spółki, którą dopuszcza ustawodawca, jest obniżenie kapitału zakładowego. Jest to możliwe pod warunkiem, że dotychczasowy kapitał zakładowy jest wyższy od ustawowego minimum (odpowiednio 5.000 zł w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 100.000 zł dla spółki akcyjnej).

Taką procedurę można przeprowadzić przez dobrowolne umorzenie części udziałów (akcji) lub obniżając ich wartość nominalną. Planując takie działanie, należy pamiętać o konieczności podjęcia odpowiednich uchwał przez wspólników oraz przekazania informacji o obniżeniu kapitału do KRS.

Jeśli interesują Cię gotowe spółki na sprzedaż, weź pod uwagę, że ich prowadzenie jest obostrzone wieloma przepisami. Warto je znać, aby wiedzieć, jakie działania podjąć w przypadku wykazania straty w rocznym sprawozdaniu finansowym.