Spółka akcyjna, podobnie jak z ograniczoną odpowiedzialnością, należy do kategorii spółek handlowych o charakterze kapitałowym. Wyróżnia ją jednak to, że zawiera elementy charakterystyczne również dla spółek osobowych. Jest to podmiot o osobowości prawnej i własnym majątku. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by rozpocząć działalność w takiej formie.

Zawiązanie spółki akcyjnej – jaki jest tego cel?

Do powstania spółki akcyjnej jest konieczne określenie celu jej zawiązania. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, można stwierdzić, że spółka nie została zawarta, pomimo dopełnienia innych wymaganych formalności.

Większość osób planujących zawiązanie spółki akcyjnej jako cel wskazuje po prostu prowadzenie działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyne rozwiązanie. Można również stworzyć taki pomiot, aby zajmować się działaniami kulturalnymi, społecznymi czy charytatywnymi. To oznacza, że spółka akcyjna może zostać powołana zarówno dla celu gospodarczego, jak i niegospodarczego.

Statut spółki akcyjnej i akt założycielski

Kwestia statutu spółki akcyjnej wygląda nieco inaczej niż w przypadku podmiotów o podobnym charakterze. Cechą charakterystyczną jest sukcesywne zawiązywanie spółki. To oznacza, że nie wystarczy jedynie podpisanie statutu i umowy w obecności notariusza.

Trzeba zgromadzić także inne dokumenty, wśród których jednym z najistotniejszych jest akt założycielski. Stanowi on zgodę na stworzenie spółki akcyjnej oraz akceptację statutu i uzyskania akcji przez akcjonariuszy.

W dokumencie należy uwzględnić:

 • osoby obejmujące udziały,
 • cenę emisyjną i wartość akcji,
 • terminy wypłat,
 • liczbę i typ akcji.

Akt założycielski jest charakterystyczny dla spółek akcyjnych i odróżnia je od innych form działalności.

Rejestracja spółki akcyjnej

Pozostałymi dokumentami potrzebnymi do założenia spółki akcyjnej są:

 • akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
 • potwierdzony przez bank dowód wpłaty na akcje (przekazany rachunek spółki),
 • dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki, np. rady nadzorczej, z podaniem ich składu osobowego.

Wszystkie wymienione dokumenty dołącza się do wniosku składanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Spółka akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy. Zgodnie z przepisami nie może być on niższy niż 100 000 zł. Po jego określeniu dzieli się go na akcje o takiej samej wartości (nie mniejszej niż 1 gr).

Co ważne, kapitałem nie muszą być pieniądze, ale mogą być nim również prawa wynikające z majątku, które noszą nazwę aportu. Do pokrycia kapitału zakładowego są zobowiązani założyciele podmiotu.

Rejestracja spółki akcyjnej w KRS

Niezbędnym krokiem do rozpoczęcia działalności jako spółka akcyjna jest zarejestrowanie podmiotu w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie można to zrobić wyłącznie zdalnie, w specjalnie stworzonych do tego portalach dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek o rejestrację spółki w KRS należy złożyć nie później niż 6 miesięcy od sporządzenia statutu.

W zgłoszeniu muszą znaleźć się między innymi takie elementy jak:

 • firma i dane adresowe spółki,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego i wartość nominalna akcji,
 • nazwy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 • nazwy członków rady nadzorczej,
 • czas trwania spółki, jeśli został oznaczony,
 • oznaczenie, czy akcjonariusze wnoszą wkład niepieniężny.

Dopiero wykonanie wszystkich wymaganych prawem działań daje szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o rejestrację w KRS. Taka procedura zwykle trwa kilka tygodni.