Spóła Akcyjna

Spółkę akcyjną mogą zakładać osoby fizyczne jak i prawne, którzy występować w niej będą jako akcjonariusze a minimalna wysokość kapitału spółki to 100.000zł. Spółkę trzeba powołać u notariusza i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po jej rejestracji nadawany jest numer NIP oraz REGON. Akcjonariusze, albo ich określona w umowie część, powołują w spółce Radę Nadzorczą, która powołuje, nadzoruje i odwołuje Zarząd. Akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wartości swoich akcji. Zysk, wypłacony jest akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, ale od kwoty zatwierdzonej przez Zarząd do wypłaty. Spółka Akcyjna jest płatnikiem podatku dochodowego, a akcjonariusze płacą podatek kapitałowy od wypłaconej dywidendy.