Co można wnieść jako wkład do spółki?

Zawiązanie spółki wymaga poniesienia wydatków związanych m.in. z wniesieniem wkładu na poczet kapitału zakładowego. Mimo że kojarzy się on z pieniędzmi, to zgodnie z obowiązującymi przepisami może mieć różną formę. Nie trzeba wnosić go ani przez uiszczenie gotówki, ani wykonując przelew na rachunek bankowy. Oto, w jaki sposób można wnieść wkład do spółki – w pełni legalnie i zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Dlaczego zawiązanie spółki wymaga wniesienia wkładu?

Pokrycie kapitału zakładowego jest niezbędne – wymagają tego przepisy. Musi on wynosić minimum 5000 zł. Właśnie w tym celu wspólnicy wnoszą wkład do spółki. Kapitał zakładowy jest zabezpieczeniem dla ewentualnych wierzycieli spółki, na wypadek gdyby miała ona problem ze spłatą zobowiązań. W praktyce jednak jej wspólnicy mogą dowolnie dysponować tą kwotą.

Jednak nawet ci, którzy nie mają środków pieniężnych na kapitał zakładowy, mogą założyć spółkę. Oto alternatywne rozwiązania.

Rodzaje wkładów do spółki

Takim wkładem może być wiele dóbr. Wnieść do spółki jako kapitał zakładowy można wszystko, co:

 • jest zbywalne – można to sprzedać i otrzymać za to zapłatę;
 • ma wartość ekonomiczną – jest to np. rzecz, którą można wycenić;
 • można zbilansować – czyli umieścić w bilansie spółki.

Tym samym do spółki można wnieść zarówno wkład niepieniężny, pieniężny, jak i mieszany.

Wkłady pieniężne

Uiszczenia wkładu pieniężnego polega na dostarczeniu spółce określonej kwoty pieniędzy w formie:

 • gotówkowej – wtedy wspólnik musi otrzymać pokwitowanie – dokument KP (kasa przyjęła). Wniesienie wkładu potwierdza też raport kasowy;
 • bezgotówkowej – pieniądze przelewa się na rachunek bankowy spółki.

Wkłady niepieniężne

Wniesienie wkładu niepieniężnego to zgodnie z żargonem prawniczym aport. Może nim być zarówno prawo, jak i rzeczy, które mają wartość majątkową. Niepieniężny wkład do spółki to np.:

 • nieruchomość – dom, mieszkanie, sama działka gruntu;
 • inne przedsiębiorstwo;
 • prawa autorskie, wierzytelności, znaki towarowe, patenty, know-how.

Aby wycenić wartość wkładu niepieniężnego, można skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. W praktyce jednak wspólnicy najczęściej robią to sami. Porównują oni wartość danego dobra z wartością innych podobnych rzeczy lub nieruchomości.

Wkłady mieszane

To opcja dla tych, którzy mają tylko część kwoty na pokrycie kapitału zakładowego. Resztę przekazują w formie niepieniężnej. Oznacza to, że dostarczają spółce pieniądze (w gotówce lub przelewem) i jednocześnie dokonują aportu np. domu, samochodu czy komputera.

Czego nie można potraktować jako wkład do spółki?

Nie wszystko, co masz, może stać się kapitałem zakładowym spółki. Nie możesz wnieść do niej wkładu w postaci praw niezbywalnych. Są to prawa, których nie można przenieść na inne osoby. Wynika z tego, że nie mogą one być również wymaganym spółkowym kapitałem. Do takich praw należą m.in.:

 • prawo użytkowania rzeczy – zgodnie  z art. 252 k.c. polega ono na prawie do używania danej rzeczy i pobierania z niej pożytków. Wygasa ono w momencie śmierci użytkownika. Jest to np. prawo użytkowania lokalu, ale jego przedmiotem mogą być również np. zwierzęta gospodarskie;
 • prawo pierwokupu – jest to pierwszeństwo w zakupie określonej ruchomości lub nieruchomości;
 • służebność osobista – jest to prawo do korzystania z określonej nieruchomości w zakresie wskazanym w umowie. Służebność osobista może być odpłatna lub nieodpłatna.

Oprócz tego wkładem do spółki nie może być ani praca wspólnika na rzecz spółki, ani jego usługi związane z jej założeniem.

Bez wkładu wspólników na kapitał zakładowy spółki nie może ona normalnie funkcjonować. Oświadczenie o jego uiszczeniu w odpowiednim  terminie i o jego wysokości znajdują się w akcie notarialnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  pokrycie kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. W przeciwnym razie w KRS pojawi się wzmianka o niewywiązaniu się z tego obowiązku. Jednak ze względu na różnorodne alternatywy i fakt, że wymagana wysokość kapitału nie jest wygórowana, jego uiszczenie nie powinno być dużym problemem.