Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki?

Spółki prawa handlowego są zobowiązane do sporządzania, zatwierdzania i składania do KRS sprawozdań finansowych za każdy rok prowadzonej działalności. Stworzenie takiego dokumentu jest dość czasochłonne i skomplikowane. Nie warto jednak zaniedbywać tego obowiązku, ponieważ grozi za to odpowiedzialność karna. Sprawdź, na jakie konsekwencje możesz się narazić, nie przekazując sprawozdania finansowego do KRS.

Sprawozdanie finansowe – czym jest?

Jeśli jesteś zainteresowany spółkami na sprzedaż, musisz pamiętać, że zakupienie takiego podmiotu wiąże się z określonymi obowiązkami. Dotyczą one między innymi przekazywania dokumentów sprawozdawczych.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do stworzenia i przekazania do odpowiednich instytucji sprawozdania finansowego z zakończonego roku obrotowego. W przypadku spółek (gotowych również dotyczy ta zasada) taki dokument musi trafić nie tylko do organów podatkowych, ale także do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jest to konieczne, aby osoby zainteresowane sytuacją finansową przedsiębiorstwa, na przykład jej akcjonariusze, mogły się z nią zapoznać.

Jako osoba szukająca spółek na sprzedaż, musisz również wiedzieć, czym jest sprawozdanie finansowe i w jakim trybie się je sporządza i składa.

Kto składa sprawozdanie finansowe?

Co do zasady sprawozdanie finansowe składają wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS, czyli również Ci, którzy skorzystali ze sprzedaży gotowych spółek.

Zwolnione z tego obowiązku są podmioty, które:

  • osiągnęły przychody netto za poprzedni rok obrotowy niższe niż przeliczona na złotówki równowartość 2 000 000 euro,
  • nie prowadzą ksiąg rachunkowych.

Takie spółki składają oświadczenie o braku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Niezłożenie sprawozdania finansowego – co za to grozi?

Dzięki spółce na sprzedaż można sprawnie rozwinąć swoją działalność. Należy jednak pamiętać o obowiązkach, które na takie podmioty nakłada ustawa o rachunkowości. Zgodnie z jej brzmieniem za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie grozi kara grzywny, ograniczenia w prowadzeniu firmy, a nawet kara więzienia.

Jeśli więc kupiłeś gotową spółkę, zadbaj o dopełnienie wszystkich obowiązków w terminie, by nie narazić się na poważne konsekwencje.

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego - co mówią przepisy?

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego – co mówią przepisy?

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki mogą być bardzo dotkliwe. Wynika to z konieczności egzekwowania od przedsiębiorców skutecznego uzupełniania braków w rejestrze KRS. Reguluje to między innymi Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Natomiast wymiar kar za niedopełnienie obowiązków jest opisany w Ustawie o rachunkowości.

Pierwszym krokiem mającym na celu skłonienie przedsiębiorcy do złożenia sprawozdania finansowego jest wszczęcie przez sąd postępowania przymuszającego. Jeśli masz gotową spółkę i dopiero zaczynasz jej prowadzenie, pamiętaj, że sąd nie zawsze rozpocznie taką procedurę. Nie zrobi tego, jeśli z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi to do przekazania dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe.

Na jakie konsekwencje naraża Cię niezłożenie sprawozdania?

Jeżeli wszczęte przez sąd postępowanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, przedsiębiorca może narazić się na kary określone w ustawach.

Sąd może:

  • wymierzyć grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i nakładać ją ponownie (aż do skutku) – wysokość grzywny może sięgać nawet miliona złotych, jednak zwykle jest znacznie niższa,
  • wszcząć postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeżeli mimo wezwania sądu rejestrowego nie zostaną złożone roczne sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Jeśli grozi Ci likwidacja spółki w Poznaniu lub innym mieście z powodu niezłożenia wymaganego sprawozdania finansowego, jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsze uzupełnienie braków. Warto to zrobić również dlatego, że jeśli uzupełnisz dokumentację, nałożone na Ciebie grzywny zostaną umorzone.