Spółka Cywilna

Spółki cywilnej nie rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółkę tego rodzaju zawiera się umową cywilno-prawną i zgłasza do Urzędu Skarbowego. US nadaje spółce numer NIP, a GUS numer REGON. W spółce wspólnicy określają procentowy podział zysku pomiędzy sobą i rozliczają go w urzędzie skarbowym według liniowej lub progresywnej skali podatkowej. Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka reprezentowana jest przez wspólników według kryteriów zawartych w umowie spółki.