Wniesienie kapitału spółki aportem, bez zmiany umowy spółki

Jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość, kapitał spółki można podnieść poprzez wniesienie aportu rzeczowego, bez wizyty u notariusza i wymogu zawarcia takiej umowy w formie aktu notarialnego – tzw. forma uproszczona w trybie art. 257§1 kodeksu spółek handlowych. Warunkiem, który musi być spełniony by takiej czynność dokonać, jest zapis w umowie spółki, że wniesienie to może nastąpić do określonego dnia (musi być określona dokładna data).

Spełnienie tych dwóch obostrzeń, daje prawo podwyższenia kapitału spółki poprze wniesienie  aportu rzeczowego bez zachowania formy szczególnej, czyli zmiany zapisów w tej kwestii w umowie spółki, przy czym nie zwalnia to spółki z opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnej (PCC) w wysokości 0,5% od wartości wnoszonego kapitału. Forma czynności notarialnej, musi być jednak zachowana w przypadku wniesienia aportem np. nieruchomości, lub innego majątku, którego zbycie, przekazanie wymaga formy szczególnej. Aportem mogą być wartości materialne oraz prawne, których wartość musi być wiarygodnie oszacowana. W przypadku rzeczy nowych, nie użytkowanych, wartością jest koszt ich nabycia. W przypadku wartości materialnej i prawnej będące już w użytku, powinna być wycena np. księgowa, katalogowa (w przypadku pojazdów) lub rzeczoznawcy. Nie właściwe oszacowanie wartości nie pieniężnych wniesionych do spółki jako podwyższenie jej kapitału daje prawo spółce na podstawie art. 175 kodeksu spółek handlowych żądanie na zasadzie odpowiedzialności solidarnej np. uzupełnienia przez udziałowców wartości wniesionych wkładów. Każde wniesienie kapitału wymaga formy uchwały zarządu, zgody udziałowców i jeśli czynność dotyczy wniesienia aportu – umowy przekazania majątku na rzecz spółki w zamian za określoną ilość udziałów. Jeśli czynności te nie odbywają się u notariusza, może to nastąpić tylko proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce. Nie istnieje więc tu możliwość dokapitalizowania spółki tylko przez jednego z udziałowców i dotyczy to podniesienia kapitału spółki zarówno w formie pieniężnej jak i nie pieniężnej.